Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator

Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator

Międzynarodowy Dzień Mediacji 19 października 2023 r.

Międzynarodowy Dzień Mediacji 19 października 2023 r.

Międzynarodowy Dzień Mediacji (MDM) w tym roku przypadnie w dniu 19 października 2023 r. Celem MDM jest rozpowszechnianie informacji o alternatywnych metodach rozwiązywaniu sporów. Do tego służy mediacja lub arbitraż. Międzynarodowy Dzień Mediacji został ustanowiony w 2005 r. przez Association for Conflict Resolution (ACR) i jest obchodzony corocznie w trzeci czwartek października.

Mediator radzi: „Daj sobie czas na mediację”.

W Polsce w ramach święta Międzynarodowego Dnia Mediacji organizowany jest również tydzień mediacyjny – zwany Tygodniem Mediacji. W tym roku przypada on w terminie między 16 a 22 października 2023 r. W tym czasie organizowane są spotkania, pikniki i konferencje w danym mieście przez lokalnych mediatorów, promujące instytucje alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Dodatkowo w Tygodniu Mediacji wyznacza się specjalne dyżury lokalnych mediatorów, w ramach których każdy zainteresowany może przedyskutować swój konflikt lub problem. Dyżury są darmowe. Koniecznie sprawdź terminarz dyżurów w swoim mieście!

Wyprzedzając pytania, mediacja jest skutecznym narzędziem rozwiązania sporu. Prowadzi do bezkonfliktowego, bezstresowego porozumienia się. Jest tańsza i szybsza niż długoletni i kosztowny proces sądowy. Mediacja to postępowanie nieformalne, którego uczestnikami są strony, ich pełnomocnicy i mediator. Wszystkie ustalenia są wspólne, nie ma tu miejsca na formalizm i skomplikowaną terminologię prawniczą. Klimat spotkań zależy od stron. Jeżeli konflikt między stronami jest trudny, w mediację może włączyć się psycholog lub możliwe jest prowadzenie indywidualnych spotkań mediacyjnych.

Mediacje można prowadzić również on-line. Możliwe są zarówno mediacje sądowe, jak i pozasądowe.

Przedmiotem mediacji może być szerokie spektrum spraw. Co do zasady mediacja jest dopuszczalna w każdej sprawie, w której możliwe jest zawarcie ugody.

Należą do nich sprawy z zakresu:
– stosunków sąsiedzkich,
– stosunków szkolnych i rówieśniczych,
– stosunków gospodarczych i umownych,
– odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej,
– prawa rzeczowego,
– praw pracowniczych i prawa pracy,
– praw o charakterze majątkowym i niemajątkowym,
– spraw rodzinnych, rozwodowych, alimentacyjnych, podziału majątku, wykonywania władzy rodzicielskich, ustalenia kontaktów, sposobu sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi. W sprawach rozwodowych – podpisana ugoda może stanowić załącznik do pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na pozew.
– ponowna mediacja wobec braku pierwotnego porozumienia – co do zasady jest możliwa zawsze, zgodnie z wolą obu stron. Tak samo jak aneksowanie ugody mediacyjnej. Wykonalność ugody i jej zgodność z prawem należy do danego sądu, do którego zwrócono się o zatwierdzenie mediacji.

WYJĄTKIczyli sprawy, w których mediacja nie jest dopuszczalna:

Brak zgody strony na mediację – udział w mediacji jest dobrowolny, na każdym etapie można z niego zrezygnować. jeśli jedna ze stron nie wyraża zgody na mediacje, mediacja nie może zostać przeprowadzona.

Choroby psychiczne strony, a także niepoczytalność, ubezwłasnowolnienie czy depresja, ciężkie choroby neurologiczne etc. – dla skutecznej mediacji wymagana jest świadomość podejmowania własnych decyzji.

Sprawy o przyznanie, ograniczenie lub odebranie opieki nad dzieckiem w sprawach rodzinnych, rozwód, ustalenie pochodzenia dziecka.

Sprawy karne skarbowe w tym przypadku istnieje ustawowy zakaz prowadzenia mediacji – art. 113 § 2 pkt 1 kks. Tak samo jak sprawy z ubezpieczeń społecznych (art. 477 k.p.c.) oraz o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 479 k.p.c.).

Przemoc fizyczna lub psychiczna – stosowana wobec drugiej strony oraz wobec innych członków rodziny.

Uzależnienia strony – od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Bez wcześniejszego leczenia odwykowego i opinii lekarza specjalisty mediacja nie jest możliwa.

Warto skontaktować się z fachowy mediatorem i porozmawiać o swoich problemie. Zawsze warto próbować rozwiązać konflikt.