Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator

Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator

Honorarium

Honorarium radcy prawnego

Wysokość honorarium wstępnego oraz tzw. success fee ustalane jest indywidualnie, zależnie od stopnia złożoności sprawy oraz zleconych czynności obsługi prawnej.

Wysokość honorarium za poradę prawną ustalane jest po przesłaniu dokumentów dotyczących stanu faktycznego sprawy.

Koszt sporządzenia projektu pisma czy projektu umowy, również ustalany jest indywidualnie, po ustaleniu oczekiwań klienta.

Wysokość wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej zostaje ustalona przed przystąpieniem do jej świadczenia, po zaakceptowaniu przez Klienta.

Na całkowite wynagrodzenie składa się honorarium radcy prawnego oraz zwrot wydatków poniesionych przez kancelarię w związku z prowadzeniem danej sprawy. Stawki minimalne za czynności radcy prawnego reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 roku. Sposób uiszczenia honorarium  dostosowany jest do oczekiwań klienta. Honorarium, w zależności od rodzaju usługi może być płatne od całości usługi z góry, według ustalonej stawki godzinowej lub w formie ryczałtowej. Możliwe jest również rozłożenie honorarium na raty. Wynagrodzenie succes fee płatne jest w sposób ustalony w umowie.

W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłat, bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.

Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

Pozostałe koszty związane z obsługą prawną klienta nieuregulowane w ww. Rozporządzeniu, ustalane są indywidualnie.

 

Honorarium mediatora

W sprawach sądowych – honorarium ustalane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2016, poz. 921 ze zm.).

W sprawach pozasądowych – honorarium ustalane jest indywidualnie z klientem, zależnie od przedmiotu mediacji oraz zakresu zleconych czynności.

W sprawach rozwodowych, w sytuacji gdy nie dojdzie do spotkania mediacyjnego, honorarium może uwzględniać przygotowanie pozwu o rozwód.

W sprawach o podział majątku honorarium może być ustalone procentowo.

Możliwe jest również wariantowe przyjęcie wypłaty honorarium np. według ilości odbytych spotkań mediacyjnych, od całości usługi z góry, w formie ryczałtu, w tym również rozłożenie honorarium na raty. Strony mogą dokonać wyboru w zakresie pokrycia honorarium mediatora np. po połowie lub w całości przez jedną z nich.