Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator

Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator

Sankcja Kredytu Darmowego – kolejna korzyść kredytobiorców i pożyczkobiorców

Sankcja Kredytu Darmowego – kolejna korzyść kredytobiorców i pożyczkobiorców

Umowy konsumenckie z instytucjami finansowymi powinny być zgodne z prawem – czy taka jest rzeczywistość?

Sankcja Kredytu Darmowego - na czym polega?

Sankcja kredytu darmowego to uprawnienie konsumenta przysługujące mu na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim. W przypadku naruszenia przez Kredytodawcę pewnych przepisów tej ustawy, konsument ma prawo do zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów. Sankcja kredytu darmowego znajduje zastosowanie w razie zawarcia umowy z pominięciem formy pisemnej (zwłaszcza, gdy umowę zawarto na odległość w formie elektronicznej), z naruszeniem wyliczeń RRSO, oprocentowania kredytu, błędnego wyliczenia całkowitej kwoty kredytu czy naruszenia przez bank obowiązku informacyjnego.  Warunkiem zastosowania SKD jest konsumencki charakter umowy oraz limit wysokości kredytu do kwoty 255 550 zł. Każda sprawa jest indywidualna, wymaga analizy zawartej umowy. Fakt spłaty kredytu nie jest obojętny, ustawa przewiduje bowiem wygaśnięcie uprawnienia konsumenta z tytułu SKD po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Analiza umowy pod kątem Sankcji Kredytu Darmowego

Analizie umowy przez Kancelarię Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator poddawane są umowy konsumenckie – co do zasady gotówkowe (ustawa o kredycie konsumenckim ulegała zmianom, o czym poniżej) do kwoty 255 550,00 zł będące w trakcie spłaty lub już spłacone, jeżeli od daty spłaty umowy nie upłynął rok kalendarzowy.

Dokumenty konieczne do analizy umowy:

 • umowa kredytu/ pożyczki (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez bank) z załącznikami,
 • aneksy do umowy,
 • regulamin, OWU,
 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu,
 • zaświadczenie o historii wypłaty i spłaty kredytu,
 • ewentualnie zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu,
 • wydruk z BIK.

Umowa konsumencka musi m.in. określać:

 • dane kredytobiorcy,
 • kwotę, rodzaj i cel kredytu, okres kredytowania,
 • całkowitą kwotę kredytu, wysokość poszczególnych opłat i kosztów kredytu, sposób naliczania odsetek, RRSO,
 • zabezpieczenie kredytu,
 • zasady wypłaty i spłaty kredytu,
 • harmonogram spłaty oraz informacje o jego kosztach,
 • zasady zmiany oprocentowania czy warunków spłaty kredytu przez kredytobiorcę,
 • skutki braku terminowej spłaty kredytu/pożyczki, 
 • informacje w zakresie przedterminowej spłaty, odstąpienia od umowy.

Jeżeli w Twojej umowie Kancelaria stwierdzi:

 • wadliwą formę umowy zawieranej na odległość,
 • naruszenie wymaganych warunków lub informacji w umowie,
 • zaniżenie lub zawyżenie RRSO,
 • wadliwie naliczone koszty kredytu, w tym odsetki,
 • nieprawidłowe informacje dotyczące zasady wypłaty i spłaty kredytu, przedterminowej spłaty kredytu czy warunków odstąpienia od umowy,
 • naruszenie parametrów obliczeń w przypadku udzielenia kolejnych kredytów,

zarekomenduje skorzystanie z sankcji kredytu darmowego.

Skorzystanie z Sankcji Kredytu Darmowego

Oświadczenie o skorzystaniu z SKD składa kredytobiorca/pożyczkobiorca. Konieczne jest bowiem wykazanie wszystkich naruszeń ustawy o kredycie konsumenckim jakich dopuścił sie bank. Z praktyki wynika, że instytucje finansowe nie uwzględniają oświadczeń o SKD, odmawiając konsumentom prawa do skorzystania z sankcji. Banki nie przyznają się bowiem do dokonywanych nadużyć i naruszeń. Banki bardzo często nie podają również powodów swojego stanowiska. Negatywna odpowiedź banku pozostawia wyłącznie drogę sądową dochodzenia roszczeń. W tym zakresie Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Mediator zapewnia profesjonalną obsługę prawną. 

Dochodzenie roszczeń możliwe jest zarówno w przypadku umów będących w toku, jak i już spłaconych. Istotne jest jednak zachowanie rocznego terminu zanim uprawnienie SKD wygaśnie.

Bez względu na to czy kredyt/pożyczka jest w trakcie spłaty czy już spłacony – zwrotowi podlegają wszystkie nienależnie pobrane koszty kredytu/pożyczki. Przy umowach będących w trakcie spłaty dokonuje się dodatkowej weryfikacji dalszej spłaty kapitału kredytu z uwzględnieniem wszystkich dotychczas dokonanych wpłat. Wyliczeniu podlega wysokość kapitału, która pozostaje do dalszej spłaty. W tym zakresie (po zakończeniu sprawy) bank generuje nowy harmonogram spłat z uwzględnieniem zapisów umowy i ustawy odnoszących się do okresu spłaty kredytu.

Pamiętać należy, że waluta kredytu w przypadku ustawy konsumenckiej nie ma znaczenia. Zgodnie z art. 35a ustawy w przypadku umowy indeksowanej lub denominowanej do waluty obcej, konsument ma prawo spłacać raty kapitałowo-odsetkowe bezpośrednio w tej walucie.

Umowy podlegające Sankcji Kredytu Darmowego - zmiany ustawy

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. podlegała zmianom na przestrzeni lat. Pierwotnie przewidywała ona Sankcję Kredytu Darmowego również do umów o kredyt/pożyczkę zabezpieczonych hipotecznie na podstawie art. 46 ustawy, który został uchylony ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23.03.2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 819), która weszła w życie 22.07.2017 r.

Z uwzględnieniem powyższych zmian, z Sankcji Kredytu Darmowego na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim, mogą skorzystać konsumenci umów:

 • gotówkowych, w tym
 • gotówkowych z przeznaczeniem na zakup lub remont nieruchomości niezabezpieczonych hipotecznie,
 • gotówkowych – hipotecznych (wyłącznie zawartych w okresie 18.12.2011 – 22.07.2017 r.),
 • na zakup pojazdów na cele prywatne,
 • konsolidacyjnych.

Wymogiem jest niezwiązanie umowy kredytu/pożyczki z działalnością gospodarczą konsumenta.

Konsumenci mają prawo weryfikacji zawartych umów konsumenckich. W tym zakresie warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

 

Radca prawny mediator

Aldona Paluch

Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch

Radca Prawny Mediator